ประวัติสำนักงาน

ประวัติสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

เดิม ท่าอากาศยานดอนเมืองเปิดดำเนินการตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 และเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทย ต่อมาได้ปิดตัวลงเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 แทน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออก กฎกระทรวงกำหนดให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นสนามบินศุลกากร และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง จัดตั้งสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกรมศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

ปัจจุบัน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ได้กำหนด ในส่วนอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบ่งออกได้ดังนี้

อำนาจและหน้าที่

สำนักงานศุลกากร

ตรวจของผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำนักงานศุลกากร

ตรวจสินค้า

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่น รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลำ และสินค้าผ่านแดน ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่นำเข้าหรือส่งออกทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ เฉพาะของติดตัวผู้โดยสารที่นำเข้ามาในหรือนำออกไปนอกราชอาณาจักร

นอกจากของติดตัวผู้โดยสารที่นำเข้ามาในหรือนำออกไปนอกราชอาณาจักร

ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

เฉพาะภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แต่ไม่รวมถึงเขตพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

...

...

...


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 16 ตุลาคม 2563 11:39:48
จำนวนผู้เข้าชม : 8,796
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
999 ถ.บางนา-ตราด ต.หนองปรือ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2134-0400

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลิขสิทธิ์ 2019 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ